obligacje korporacyjne

Kartka papieru z kalkulatorem i długopisem

Obligacje korporacyjne a obowiązki emitenta

Obligacje są obok akcji podstawowym instrumentem finansowym na rynku kapitałowym. Obligacjami nazywamy papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń (najczęściej o…

Wycena ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne, które są emitowane przez przedsiębiorstwa w celu pozyskiwania kapitału. Jeśli weźmie się pod uwagę stopień ryzyka takiej inwestycji to można…