Jak zalegalizować pobyt w Polsce? Gdzie szukać pomocy aby legalnie przebywać w Polsce?

flaga Polski powiewająca na wietrze

Legalizacja pobytu w Polsce nie zawsze jest łatwa. Jeśli chodzi o dłuższy pobyt, cudzoziemcy muszą go uzasadnić i przedstawić odpowiednie dokumenty. Kto może się ubiegać o legalizację pobytu i w jakich przypadkach wnioski są rozpatrywane pomyślnie?

Jak zalegalizować pobyt w Polsce obywatela UE?

Obywatele UE oraz ich rodziny mogą do trzech miesięcy przebywać w Polsce bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Jeżeli cudzoziemiec taki przybył do Polski w poszukiwaniu pracy, może przebywać tu bez spełniania dodatkowych warunków przez 6 miesięcy. W przeciwnym razie po 3 miesiącach trzeba zarejestrować swój pobyt.

Jak zalegalizować pobyt w Polsce obywatela państwa spoza UE?

Jeśli chodzi o wymagania wobec cudzoziemców, którzy ubiegają się o legalizację pobytu w Polsce, to w przypadku osób z krajów spoza Unii Europejskiej, są one zaostrzone, choć tu również wiele zależy od tego, jak długi ma być planowany pobyt. Jeżeli nie ma on przekroczyć 3 miesięcy, nie ma problemu. By był zgodny z prawem, nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych warunków. Trzeba jedynie przez ten czas posiadać ważny paszport oraz wizę, jeśli taka jest akurat wymagana.

Choć mówimy tu o trzech miesiącach, czas legalnego pobytu może być krótszy, jeśli taki jest okres wskazany w wizie. W takim wypadku cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić terytorium Polski przed upływem tego terminu.

Jeżeli pobyt ma być dłuższy niż trzymiesięczny, sprawy się już nieco komplikują. Niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Żeby je otrzymać, trzeba uzasadnić swoją potrzebę przebywania w Polsce przez dłuższy okres. To może nie być łatwe – legalizacja pobytu w Polsce często wymaga pomocy prawników aby mieć szansę na pozytywną decyzję, warto więc zawczasu poszukać fachowców.

Jakie są częste pozytywnie rozpatrywane powody takiej sytuacji? Na przykład posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce. Prowadzenie na jej terytorium działalności gospodarczej, która przyczynia się do tworzenia w kraju nowych miejsc pracy, również jest korzystnie oceniane.

Inne powody to między innymi zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce, bycie naukowcem, prowadzącym na terenie kraju badania na podstawie umowy zawartej z placówką naukową, udział w szkoleniach lub zawodowych stażach realizowanych w ramach programów UE, a wreszcie bycie małżonkiem polskiego obywatela lub małoletnim dzieckiem cudzoziemca, które urodziło się na terytorium Polski i przebywa tu bez opieki.

Jeżeli powodem pozostania w Polsce na czas oznaczony jest praca, działalność gospodarcza lub studia, trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz stabilne i regularne źródło dochodu.

podróżnik z bagażem

Jak ubiegać się o pobyt stały?

Żeby móc pozostać w Polsce na stałe, konieczne jest otrzymanie udzielanego na czas nieoznaczony zezwolenia na osiedlenie się albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

O zezwolenie na osiedlenie może się ubiegać cudzoziemiec, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim przynajmniej od 3 lat i jednocześnie przebywał na terenie Polski nieprzerwanie przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Pozytywnie zapewne zostanie również rozpatrzona sytuacja dziecka obywatela polskiego pozostającego pod władzą rodzicielską albo urodzonego na terenie Polski dziecka cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się.

Wreszcie o zezwolenie takie ubiegać może się też cudzoziemiec, który przebywał na terytorium Polski przez czas nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany albo 5 lat na skutek przyznania mu statusu uchodźcy.

Warunkiem jest, że pobyt ten był nieprzerwany, to znaczy żadna z przerw nie przekroczyła 6 miesięcy, a łącznie 10 miesięcy, chyba że była to przerwa wymuszona leczeniem, wykonywaniem zawodowych obowiązków lub towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu takie obowiązki.

O zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich może się starać cudzoziemiec, który przed złożeniem wniosku przebywał na terenie Polski przynajmniej 5 lat, legalnie i nieprzerwanie, a przy tym posiada ubezpieczenie zdrowotne i stabilne źródło dochodu.

Jak zalegalizować pobyt w Polsce cudzoziemca o polskim pochodzeniu?

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia to tacy, którzy deklarują polską narodowość, mają przynajmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków narodowości polskiej i mogą wykazać swój związek z polskością, objawiający się pielęgnowaniem polskiego języka i zwyczajów.

Podczas legalnego pobytu na terytorium Polski mogą oni postarać się o zezwolenie na pobyt stały. Oczywiście związki z Polską powinni potwierdzić stosownymi dokumentami – mogą to być polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego, metryki chrztu, dokumenty potwierdzające odbycie służby w Wojsku Polskim.

1 comment

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.