Jakie dokumenty do becikowego? Jakie warunki spełnić, aby otrzymać becikowe?

Ręka wypełniająca dokumenty do becikowego

Becikowe to inaczej jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Ustawa wprowadzająca to świadczenie rodzinne pojawiła się w 2003 roku, a wypłaty zapomogi rozpoczęły się w lutym 2006 roku. Warto wiedzieć, że ten program istnieje i jeśli spełniamy odpowiednie wymogi, zawnioskować o becikowe.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł (jest to kwota wolna od podatku dochodowego) i jest ono wypłacane jednorazowo rodzicowi, po urodzeniu się dziecka. Do 2013 roku zapomoga była przyznawana każdej rodzinie, której urodziło się dziecko. Później stworzono próg dochodowy, który jest teraz głównym kryterium podczas przyznawania prawa do świadczenia.

1. Kto może ubiegać się o becikowe?

O tę zapomogę wnioskować może rodzic nowo narodzonego dziecka, opiekun prawny i opiekun faktyczny dziecka. Każdy z nich musi spełniać podstawowy warunek:

  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto (nowo narodzone dziecko również jest wliczane do osób w rodzinie). Od osoby samotnie wychowującej dziecko, nie jest wymagane uwzględnienie we wniosku dochodów drugiego rodzica.

W przypadku matki lub ojca dziecka, musi zostać jeszcze spełnione dodatkowe kryterium:

  • matka dziecka musi wykazać, że pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu.

Kobieta w ciąży ze śpioszkami

2. W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty, żeby otrzymać becikowe?

W przypadku rodziców biologicznych dziecka, wniosek należy złożyć maksymalnie do 12 miesięcy od dnia narodzenia dziecka.

Jeśli wnioskuje opiekun prawny lub faktyczny, podopieczny musi mieć mniej niż 18 lat i wtedy należy złożyć dokumenty do 12 miesięcy od dnia, w którym opiekun obejmuje opiekę nad dzieckiem.

3. Gdzie składa się wnioski o becikowe?

Zazwyczaj są to miejskie ośrodki pomocy społecznej, urzędy miast lub gmin. Najlepiej zapytać w urzędzie, który organ jest wyznaczony do realizowania programu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Buciki dziecięce na pościeli

4. Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby otrzymać becikowe?

Dokumenty, które należy przedstawić podczas wnioskowania o zapomogę zależą głównie od sytuacji wnioskującego i źródeł jego dochodów. Podstawowymi dokumentami do ubiegania się o becikowe są:

  • wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, który należy wypełnić,
  • dokument tożsamości wnioskodawcy – ksero i oryginał do wglądu, może to być dowód osobisty bądź paszport. Jeśli wnioskodawcą jest ojciec, musi on także przynieść dowód tożsamości matki dziecka,
  • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie i oryginały do wglądu,
  • zaświadczenie od lekarza lub położnej zatwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, aż do porodu. Nie dotyczy to opiekunów prawnych i faktycznych dzieci. Przynoszą za to dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, że becikowe nie zostało już pobrane na to samo dziecko, przykładowo, przez drugiego rodzica,
  • dokumenty potwierdzające ilość uzyskanych dochodów przez każdego pełnoletniego członka rodziny indywidualnie, z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

Na przykład, jeśli wnioskodawca będzie chciał ubiegać się o becikowe w okresie do końca października 2016 roku, to musi przedstawić wszystkie dochody z roku 2014. Jeśli będzie składać wniosek po październiku 2016 roku, już musi wykazać dochody za 2015 rok.

Należy przedstawić takie dokumenty, które prezentują sytuację finansową członków rodziny. O to, jakie dokładnie będą potrzebne, najlepiej zapytać w urzędzie zajmującym się przyjmowaniem wniosków.

Jeśli wnioskodawca dostarczy wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca, środki powinny być wypłacone do końca miesiąca, a jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu, to zapomoga dotrze do rodziny do końca następnego miesiąca.

Gdy urząd odmówi przyznania becikowego można się odwoływać od ich decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

2 comments

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.