Obligacje korporacyjne a obowiązki emitenta

Kartka papieru z kalkulatorem i długopisem

Obligacje są obok akcji podstawowym instrumentem finansowym na rynku kapitałowym. Obligacjami nazywamy papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń (najczęściej o charakterze pieniężnym) wobec swojego wierzyciela – inwestora. Głównego podziału obligacji dokonuje się ze względu na to kim jest emitent i tak właśnie na tym podziale oraz obowiązkach emitenta skupimy się w tym artykule.

Podział obligacji korporacyjnych

Jeżeli chodzi o podział obligacji ze względu na emitenta możemy wymienić obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, obligacje komunalne (rzadziej nazywane municypalnymi) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje korporacyjne emitowane przez spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawną. Warto zwrócić szczególną uwagę na inwestowanie w obligacje korporacyjne, ponieważ od czasu powstania rynku wtórnego Catalyst (o którym będzie jeszcze później mowa) można zauważyć dynamiczny wzrost zainteresowania tą formą inwestycji wśród indywidualnych inwestorów. Godnym ich uwagi artykułem jest: https://bestcapital.pl/jak-czesto-emitenci-obligacji-korporacyjnych-nie-splacaja-swoich-zobowiazan/, gdzie omówiono kwestię niespłacania zobowiązań przez emitentów papierów wartościowych.

Do kogo kieruje się obligacje?

Wszystkie obligacje mogą być kierowane w ofercie publicznej i prywatnej. Oferta prywatna jest kierowana do maksymalnie 149 imiennie wskazanych inwestorów – pod względami formalnymi taka emisja jest łatwiejsza do przeprowadzenia, aczkolwiek zmniejsza automatycznie grono potencjalnych inwestorów. Analogicznie, oferta publiczna kierowana jest do minimum 150 inwestorów – informacja o emisji jest udostępniania na skalę masową, każdy ma do niej dostęp. Zaletą takiej formy jest większa liczba inwestorów, którzy mogliby wyrazić chęć zakupu akurat naszych obligacji oraz skutek uboczny – efekt marketingowy. Z drugiej strony oferta publiczna jest trudniejsza do przeprowadzenia ze względu na konieczność spełnienia szczegółowych wymagać.

Jak emituje się obligacje korporacyjne?

Drugą istotną kwestią jest to, że obligacje korporacyjne można emitować na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Na rynku pierwotnym oferta pochodzi bezpośrednio od emitenta. Natomiast w przypadku rynku wtórnego odbywa się to przy pomocy trzeciego podmiotu, który organizuje cały proces. W Polsce mamy do czynienia tylko z jednym regulowanym rynkiem wtórnym obligacji korporacyjnych – wspomnianym wcześniej rynkiem Catalyst, który został uruchomiony w 2009 roku. Jest to o tyle istotne, że w znaczny sposób ułatwił indywidualnym inwestorom zakup obligacji korporacyjnych, co ze względu na duże bariery finansowe było wcześniej raczej niemożliwe. Także rynkowi Catalyst możemy zawdzięczać dzisiejszą popularność dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw.

Jakie warunki trzeba spełniać do emisji obligacji?

Jak zostało to już zasygnalizowane, emitenci muszę spełnić szereg wymogów zanim ich oferta zostanie dopuszczona do obrotu. Dzieję się tak dlatego, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć proces emisji oraz chronić interesy zarówno innych emitentów, jak i inwestorów – dlatego powstały krajowe i międzynarodowe regulacje prawne. Jednym z najważniejszych dokumentów europejskich jest MFID, czyli Markets in Financial Instruments Directive. MFID to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych i w szczegółowy sposób określa kwestię nadzoru nad świadczeniem usług inwestycyjnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Powyższa dyrektywa określa tylko niektóre z licznych aspektów dotyczących inwestowania na rynku kapitałowym czy emisji obligacji korporacyjnych. Aczkolwiek należy sobie zdawać z tego sprawę, ponieważ jest to jeden z dość podstawowych kroków aby móc rozpocząć pozyskiwania kapitału w ten sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.